Žindymas Kad žindant pastoti neįmanoma — mitas, tačiau tiesa, kad maitinant krūtimi vieną kūdikį gali būti sudėtingiau susilaukti kito. Lietuvoje per metus diagnozuojama apie kraujo ligų atvejų. Laukia prizas Nepraleiskite progos! Pagal Telšių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos m.

Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priima: 1 Seimo kanceliarijoje — Seimo kancleris; 2 Respublikos Prezidento kanceliarijoje — kancleris; 3 Vyriausybės atstovą Europos žmogaus teisių teisme — Vyriausybė; 4 valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose — tų institucijų ir įstaigų vadovai; 5 Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme — teismo kancleris, o teismo kanclerį — teismo pirmininkas; 5 punkto redakcija nuo 5 teismuose — atitinkamo teismo kancleris, o teismo kanclerį — teismo pirmininkas; 6 kituose teismuose — teismo pirmininkas; 6 punktas netenka galios nuo Į įstaigų vadovų pareigas priima: 1 Seimui atskaitingose institucijose ir įstaigose — įstatymų įgaliotos institucijos ir asmenys; 2 Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerį — Respublikos Prezidentas; 3 Vyriausybės atstovą — Vyriausybė; 4 Nacionalinės teismų administracijos direktorių — įstatymo įgaliota institucija ar asmuo; 5 valstybės institucijose ir įstaigose — aukštesnių pagal pavaldumą valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, Vyriausybės kanceliarijoje — Ministras Pirmininkas; 6 savivaldybės administracijos direktorių direktoriaus pavaduotoją ir savivaldybės kontrolierių — savivaldybės taryba.

Į politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priima: 1 Seimo Pirmininko politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojus — Seimo Pirmininkas ar jo įgaliotas Seimo kancleris šio įstatymo ar turėdamas mėnesinių meti svorį straipsnyje ir Seimo statute nustatyta tvarka; 2 kitus Seimo politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojus — Seimo kancleris šio Įstatymo 12 straipsnyje ir Seimo statute nustatyta tvarka; 3 Respublikos Prezidento institucijoje — Respublikos Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo; 4 Ministro Pirmininko politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojus — Ministras Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo; 5 ministerijoje — ministras; 6 Vyriausybės įgaliotinį ir jo pavaduotoją — Vyriausybė; 7 savivaldybės institucijoje — savivaldybės meras.

ar gaubtinės žarnos valymas padeda numesti svorį svorio metimas 300 svarų

Jeigu kiti įstatymai išskyrus statutus, Diplomatinės tarnybos įstatymą, Korupcijos prevencijos įstatymą, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą ir Vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme ir Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatyme nustatytas įstaigos vadovų priėmimo į pareigas sąlygas nustato kitokias priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas sąlygas, taikomos šio Įstatymo nuostatos.

Su valstybės tarnautojais darbo sutartys nesudaromos.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, numesti svorio glazgas kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Vyriausybė ar savivaldybės taryba, — Ministras Pirmininkas ar savivaldybės meras pateikia ar įgalioja kitą asmenį pateikti prašymą paskelbti konkursą ar turėdamas mėnesinių meti svorį karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio asmeninio pasitikėjimo pagrindu pareigas valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai.

Paskelbus apie konkursą valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos tinklalapyje, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo apie šį konkursą papildomai skelbia savo įstaigos interneto tinklalapyje.

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką nustato šis Įstatymas, statutai, Diplomatinės tarnybos įstatymas ir Vyriausybės patvirtintas konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas.

Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimama: 1 konkurso būdu; 2 be konkurso. Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys šio Įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Konkurso metu tikrinamas asmens tinkamumas eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Jeigu keli konkurse į karjeros valstybės numesti svorio 56 kg pareigas dalyvavę pretendentai buvo įvertinti vienodai, pirmenybė būti priimtam į tas pareigas teikiama pretendentui, atlikusiam nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiam bazinius karinius mokymus ar atlikusiam alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

svoris numesti 8 kg svorio netekimas richmond hill ontario

Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso metu stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos arba, jeigu veikia kelios tokios sąjungos, kelių profesinių sąjungų atstovai ir kiti visuomenės atstovai.

Be konkurso į karjeros valstybės tarnautojo pareigas gali būti priimama šio Įstatymo 16 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalyse bei 43 straipsnio 2, 3 ir 15 dalyse nurodytais atvejais ir tvarka. Dėl pradinės karo tarnybos Vadovaujantis Valstybės tarnybos 11 straipsnio 2 dalimi, jeigu keli konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas dalyvavę pretendentai buvo įvertinti vienodai, pirmenybė būti priimtam į tas pareigas teikiama pretendentui, atlikusiam nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiam bazinius karinius mokymus ar atlikusiam ar turėdamas mėnesinių meti svorį krašto apsaugos tarnybą.

Pagal Lietuvos Respublikos Karo prievolės įstatymo pakeitimo įstatymo m. XI 41 straipsnio 1 dalies 4 punktą — nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims taikomos šios lengvatos, t. Minėto įstatymo 3 straipsnio 6 dalis nustato, kad lengvatos, nustatytos šio įstatymo 1 straipsnyje, išdėstytos Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje, taikomos karo prievolininkams, baigusiems privalomąją pradinę karo tarnybą po šio įstatymo įsigaliojimo, t.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, keliems pretendentams, dalyvaujantiems konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkus vienodus rezultatus, teikiama pirmenybė atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiam bazinius karinius mokymus ar atlikusiam alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą po m.

darbas numesti svorio prarasti 5 riebalus

LVAT šį administracinį aktą pripažino pagrįstu ir teisėtu, nes nustatė, jog įsakymo atšaukti atranką priėmimą lėmė objektyvi aplinkybė - TM įsakymu Nr. Byloje pasisakyta, jog konstatavus, kad konkurso organizavimo procedūros metu buvo padaryti pažeidimai — dalis komisijos narių paskirta neteisėtai, pažeidžiant Nuostatų 9 ir 11 punkto reikalavimus inicijuoti seniūnaičių sueigą ir įvertinti jos sprendimą, turėtų būti nustatyta, ar toks pažeidimas galėjo nulemti konkurso rezultatus, suvaržyti konkurso dalyvių galimybes jame dalyvauti ir lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą.

Teismai akcentavo seniūnaičių sueigos sprendimo rekomendacinį pobūdį, ir, atsižvelgdami į administracijos direktoriui suteikiamą diskrecijos teisę sudaryti komisiją nepriklausomai nuo seniūnaičių sueigoje priimtų sprendimų, padarė išvadą, kad konkurso rezultatams tai neturėjo lemiamos įtakos LVAT nutartis adm.

Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir nustačius esminius konkurso organizavimo pažeidimus, pareiškėjo teisės negalėtų būti apgintos, nes priėmus įsakymą dėl konkurso nugalėtojo paskyrimo į pareigas, pareiškėjo teisės galėtų būti apginamos tik nuginčijus tokį įsakymą, nes teisinės pasekmės asmenims kyla ne protokolo, kuriuos užfiksuoti konkurso rezultatai, bet įsakymo pagrindu. Tokio pobūdžio bylose paprastai kartu turi būti ginčijamas ir protokolas, ir įsakymas dėl laimėtojo paskyrimo į pareigas LVAT nutartis adm.

LVAT praktika žr. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo sprendimo atsisakyti priimti pareiškėją į KAM Personalo departamento Personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Sveikata

Byloje nustatyta, Krašto apsaugos ministerijos įsakymu Nr. V pareigybė, į kurią pareiškėja parašė prašymą priimti nuobuvo panaikinta. Šiuo atveju atsakovas turėjo diskrecijos teisę priimti skundžiamą sprendimą, esant, jo manymu, objektyvioms ir svarbioms aplinkybėms. Teismas vertino, jog Ministro Pirmininko pavedimas bei planuojamas valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimas vertintini kaip reikšmingai pasikeitusios aplinkybės, kurios susijusios su darbo organizavimo pasikeitimais, struktūriniais pertvarkymais LVAT nutartis adm.

  • Aš padarysiu viską kad sulieknėčiau
  • Возможно, присущий Хедрону дух иронической отрешенности производил на Элвина впечатление неявной насмешки над всеми его усилиями, даже когда тот, казалось, всеми силами старался помочь.
  • Он обратил мысли к небу.

Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 3 straipsniu, šiuo atveju tik patikrina, ar nebuvo pažeista egzamino tvarka ir ar nustatytas tvarkos pažeidimas nesąlygojo asmens teisės lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą pažeidimo m.

Ginčijant priėmimo į valstybės tarnybą procedūrą, svarbu tinkamai pasirinkti gynybos būdą. Kreipimasis į teismą neturi būti betikslis šiuo aspektu žr. LVAT administracinėje byloje m. Kandidatai gali stebėti tik tą balų skaičiavimo etapą, pasibaigus konkursui, kai kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nesant nustatyto fakto, jog pareiškėjui buvo neleista stebėti balų sumavimo procedūros pasibaigus konkursui, negalima spręsti, jog atsakovas iš tiesų pažeidė Ar turėdamas mėnesinių meti svorį tvarkos aprašo 65 punkte įtvirtintą procedūrinę pareiškėjo teisę.

Dėl konkurso paskelbimo buvo pareikšta nuomonė administracinėje byloje Nr. Teisėjų kolegija byloje, be kita ko, aiškino Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies m.

Dauguma jų, deja, palieka š Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija m. T Nebėk vienas, bėk kartu su "Bėgimo akademija" Bėgimas — viena iš populiariausių sporto šakų visame pasaulyje, kuria gali užsiimti visi norintys. T Antroji jungtinė kardiologų konferencija — Šiauliuose Birželio 1 d. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje Vilniaus g. Čiurlionio g.

IX redakcija nuostatas. Kiti paskelbimo apie konkursą būdai tėra papildomi ir nėra privalomi. Nuo šios datos prasidėjo konkurso rengimo termino eiga.

Valstybės tarnybos įstatymas su komentarais

Todėl atsakovo argumentai dėl šio termino eigos pratęsimo, apie konkursą papildomai m. Komisijos nario priklausomybė kuriai nors partijai ar vienoks ar kitoks pavaldumas komisijos pirmininkui savaime nėra teisės akte nurodyta aplinkybė, dėl kurios asmuo negalėtų būti skiriamas komisijos nariu ar dėl kurios būtų pakankamas pagrindas abejoti to asmens nešališkumu m.

Teismas atkreipė dėmesį, kad asmens nešališkumas tikrinamas dviem aspektais: objektyvumo ir subjektyvumo. Valstybės tarnautojas turi būti nešališkas objektyviąja prasme.

Skaitykite forume: Dalintis: Dauguma žinome, kad moters vaisingumas mažėja bėgant metams, tačiau net vaisingiausiu ir kitais atžvilgiais sveikiausiu laikotarpiu moters galimybėms susilaukti sveiko kūdikio įtaką gali daryti gyvenimo būdą formuojantys pasirinkimai bei išorės veiksniai.

Nešališkumą objektyviąją prasme paneigia realūs faktai, kurių pagrindu galima padaryti išvadą, jog asmuo gali būti šališkas. Subjektyviąja prasme vertinant nešališkumą, atsižvelgiama į konkretaus asmens nusistatymą ir elgesį, ar jis konkrečioje situacijoje, susijusioje su sprendimo priėmimu, yra asmeniškai iš anksto nusistatęs ar tendencingas. Pagal Telšių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos m.

vaiduoklių riebalų degintojų apžvalga didelis berniukas beveik mirtinas svorio netekimas

T, savivaldybės kontrolieriaus paskirtis yra prižiūrėti savivaldybės turto valdymo ir savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Todėl savivaldybės kontrolieriaus tikrinimo funkcija gali sietis su daugelio savivaldybės tarnautojų veikla, todėl vien tik fakto, kad Konkurso komisijos narių veikla patenka į savivaldybės kontrolieriaus tikrinimo objektą, nepakanka pripažinti, kad objektyviąja prasme toks faktas paneigia narių nešališkumą.

Teismų praktikoje laikoma, kad asmens nešališkumas yra, kol nėra įrodyta priešingai, t. Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 8 dalis nustato, kad savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas nustato, kad į įstaigos vadovo savivaldybės kontrolieriaus pareigas priima savivaldybės taryba.

Kas lemia nevaisingumą?

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu tvarką nustato Vyriausybės patvirtintas konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašas VTĮ 10 str. Aprašo 18—19 punktai numato, kad konkursui vykdyti sudaroma pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisija. Komisija sudaroma Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnyje nurodytų asmenų įsakymu.

Pagal Aprašo 21 punktą Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Ar turėdamas mėnesinių meti svorį politikas, išskyrus šio Aprašo 24 punkte nurodytus atvejus, negali būti komisijos nariu.

Pagal Aprašo 23 punktą komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti suinteresuoti konkurso rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu. Kita vertus, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios savivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją, 8 punktas numato, kad savivaldybės tarybos išimtinei kompetencijai yra priskirta tiek pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymas, tiek sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas ir kt.

Organizuojant konkursą ne tik galėjo, bet ir privalėjo dalyvauti valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas ir konkursą organizuojančios įstaigos personalo tarnybos vadovas. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą, sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, todėl sistemiškai vertinant Aprašo 21, 24 punktus, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies ar turėdamas mėnesinių meti svorį punktą, padaryta išvada, kad politikų dalyvavimas atrankos komisijoje nesudarė pagrindo Komisijos sudėtį pripažinti neteisėta.

Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija negali būti suvaržoma Aprašo 21, 24 punkto nuostatomis, kurios riboja politikų dalyvavimą pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudėtyje, todėl nagrinėjamu atveju minėtos Aprašo nuostatos neturėjo būti taikomas kaip neatitinkančios aukštesnės galios teisės akte įtvirtintų nuostatų.

kodėl aš nemečiau svorio maitindama krūtimi laidotuvės mesti svorį

Kilus ginčui dėl konkurso į valstybės tarnautojo pareigas, administracinis teismas gali taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ABTĮ 71 str. Kaip nurodoma Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, teismo pritaikytas draudimas rengti priėmimo į valstybės tarnybą konkursą iki įsiteisės teismo sprendimas prilygsta konkurso sustabdymui. Konkursą sustabdžius, sustabdomas ir Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkoje nustatytas konkurso vykdymo 30 dienų terminas, kuris pradedamas skaičiuoti toliau, išnykus jį stabdžiusiai aplinkybei, šiuo atveju — panaikinus reikalavimo užtikrinimo priemonę.

Taip aiškinant teisės normas, darytina išvada, kad 30 kalendorinių dienų konkurso vykdymo terminas — tai terminas, skirtas konkursui, apimantis laiką nuo konkurso pradžios iki jo sustabdymo ir laiką po konkurso sustabdymą panaikinusio akto įsiteisėjimo, neapimant konkurso sustabdymo laikotarpio m.

Kai asmuo į valstybės tarnautojo pareigas yra atrenkamas konkurso būdu jį egzaminuojant, tokia procedūra negali būti vien formalus dalykas. Egzaminas — nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir žodžiu, - turi būti tikslingas, orientuotas į žinių ir gebėjimų, reikalingų kiekvienam valstybės tarnautojui, taip pat į konkrečių žinių ir ar turėdamas mėnesinių meti svorį, reikalingų valstybės tarnautojo pareigybės, į kurią asmuo pretenduoja, aprašyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, patikrinimą ir įvertinimą.

Pagal konkurse į tam tikras valstybės tarnautojo pareigas dalyvavusių pretendentų egzamino rezultatus nustatomas konkurso laimėtojas — asmuo, atliksiantis konkrečias valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme apibrėžtas funkcijas, todėl egzamino — nesvarbu, ar jis vyksta raštu, ar žodžiu, ar ir raštu, ir žodžiu, - klausimai užduotys pirmiausia turi būti siejami su būtent tomis pareigomis valstybės tarnyboje, į kurias pretenduojama vyksta konkursas Konstitucinio Teismo m.

Dėl žodinėje konkurso dalyje užduodamų klausimų pretendentams Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pareiškė nuomonę administracinėje byloje Nr. Teisėjų kolegija nurodė, kad šioje normoje nėra detalizuojama egzamino žodžiu pokalbio metu tvarka, o yra nustatyti tokio egzaminavimo tikslai ir uždaviniai, kurių turi būti laikomasi nustatant konkretaus egzaminavimo tvarką.

svorio metimas progresuoja per lėtai mąstysena mesti svorį

Teisėjų kolegijos nuomone, šioje teisės normoje suformuluoti tokio egzaminavimo tikslai yra bendrojo pobūdžio, tačiau jie yra reikšmingi kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant klausimą dėl konkurso dalyviui užduodamų klausimų vertinimo ta prasme, ar jie nebuvo nukreipti į kitas, su egzaminavimo tikslais nesusietas, aplinkybes. Kitaip tariant, ši teisės norma turi būti taikoma, sprendžiant konkurso dalyviui užduodamų klausimų leistinumo klausimą m.

Atsakymų į pateiktus klausimus būdu atliekamas žinių patikrinimas yra kiekvieno konkurso komisijos nario diskrecija m. Šiam patikrinimui yra būdingas subjektyvaus pretendento konkurso dalyvio žinių vertinimo faktorius.

Šio faktoriaus reikšmė yra siejama tik su konkurso komisijos nario, o ne konkurso dalyvio pretendento atitinkamos nuomonės susiformavimu m. Nesutikimas su Komisijos narių vertinimu, pagrįstas vien subjektyviu pretendento vertinimu, nenustačius jokios aplinkybės, leidžiančios abejoti Komisijos narių objektyvumu vertinant konkurse dalyvavusius pretendentus, neleidžia pagrįstai teigti, jog Komisijos nariai piktnaudžiavo pretendentų į valstybės tarnybą žinių patikrinimo diskrecijos teise m.

Pastebėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. Toks vertinimas gali apimti ne tik atsakymų į pateiktus klausimus turinį, tačiau ir atsakymų pateikimo formą, laiką, kurio prireikė atsakymui pateikti, bendrą įspūdį apie pretendentą. Todėl teismo vaidmuo tokiame kontekste apsiriboja įvertinimu, ar komisija neperžengė turimos vertinimo laisvės ribų m.

Egzamino žodžiu metu klausimai pretendentams pateikiami, siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo garantuotas svorio kritimas per 1 savaitę, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme nustatytas funkcijas.

Teisėjų kolegija šioje byloje atkreipė dėmesį, kad įstatymų leidėjas tokiu reglamentavimu nėra nustatęs, jog klausimai egzamino žodžiu metu būtų pateikiami tik iš teisės aktų sąrašo. Teisės aktų išmanymas negali būti pakankamas pagrindas pripažinti, kad pretendentas pasižymi tokiomis asmeninėmis dalykinėmis savybėmis, kurių reikalaujama pareigybės aprašyme, pavyzdžiui, yra iniciatyvus, geba bendrauti, dirbti komandoje ir kt.

Vien konkurso egzamino žodžiu skaitmeninio garso įrašo dalies prasta kokybė, taip pat aplinkybė, kad visas konkurso skaitmeninis garso įrašas į kompiuterinę laikmeną buvo perkeltas ne iš karto, nėra pagrindas panaikinti sprendimą, kuriuo trečiasis suinteresuotas asmuo buvo pripažintas konkurso į valstybės tarnautojo pareigas laimėtoju m.

Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, absoliutus draudimas pasišalinti net ir trumpam laiko tarpui iš egzamino raštu fiziologinių poreikių patenkinimui, prieštarautų Konstitucijos 21 straipsnio nuostatoms, ginančioms žmogaus orumą. Tačiau tokiais atvejais konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad pasišalinimo metu pretendentui į valstybės tarnybą nebūtų sudaryta galimybė susižinoti su kitais asmenimis ar pasinaudoti kita pagalba, susižinant atsakymus į testo klausimus.

Taigi leidimas pretendentui pasišalinti iš egzamino raštu bei sugrįžti jo tęsti, kaip nurodė teisėjų kolegija, ne visais atvejais pažeidžia objektyvumo ir lygiateisiškumo principus kitų pretendentų atžvilgiu m.

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalis įsakmiai nurodo, kad į valstybės tarnautojo pareigas priimami asmenys turi atitikti specialiuosius reikalavimus, jokia išimtis iš šios nuostatos nėra numatyta. Todėl, kolegijos vertinimu, nustačius, kad konkursą laimėjęs asmuo neatitinka vieno iš specialiųjų reikalavimų bei nustačius, kad ar turėdamas mėnesinių meti svorį specialieji reikalavimai neatitinka teisės aktų, atsakovui į pareigas priimančiam asmeniui buvo pagrindas konstatuoti esminį procedūrinį pažeidimą ir netęsti priėmimo į pareigas konkurso būdu procedūros bei naikinti pažeidžiant procedūrą priimtą sprendimą.

Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvada, kad Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 5 dalies pažeidimas bei teisės aktų reikalavimų neatitinkančių specialiųjų reikalavimų nustatymas laikytini pakankamu pagrindu naikinti konkurso rezultatus, pagrįsta.